Vážení a milí jogíni,

aktuální informace naleznete na mé nové webové stránce: https://www.yogaharmony.org/blank-2.

 

Těším se na setkávání i v roce 2019.

 

Šárka

 

Why Yoga?

Yoga teaches us to return to ourselves, to our essence. It´s a path which prooved itself through the ages. It´s directing us to knowing ourselves better, expanding our possibilities, finding the ability to feel and express our authenticity.  Yoga leads to the harmonisation of body, mind and spirit and thus discovering the deepest potential of everyone of us and using our potential in everyday life. In the whirls of everyday life we often forget our true nature or essence, the feeling of being whole disappears, or we are losing the feeling of inner balance.  Practice of yoga positions (asanas), breath exercises (pranayama) and meditation is one of the options how to set forth on a journey leading towards harmony, (re)connection with ourselves, (re)discovering our own essence, embodying our inner truth. As beneficial side effects we can observe stress relief, calm mind, gradually we are building the positive relationship with ourselves (and others), on the physical level increasing our flexibility and strength, reducing potential backpains or losing few extra kilos, strenghtening our will, increasing ability to focus and be present. Yoga in specific setting can be great tool on our path to recovery from psychological trauma.

Everyone (and every body) can pratice yoga - important is to find the style, which would be beneficial and joyful for ourselves in the given moment. The yoga asana practice can be slow, relaxing and therapeutic, but also dynamic, targeting the cardiovascular system. Some people enjoy yoga accompanied with meditative music, others enjoy the candle light setting, some people prefer practicing in a group, other prefer individual sessions.....Let´s set forth on inspiring journey of discovering ourselves, which can start right now on the yogamat. 

 

Proč jóga?

Jóga nás učí k návratu k sobě samým, ke své esenci. Je to věky prověřená cesta  rozšiřování svých možností, nacházení

schopnosti uvolnit se a být sám sebou. Vede k harmonizaci těla, ducha a mysli a tím i k odkrytí nejhlubšího potenciálu každého z nás a jeho využívání v každodenním životě. Ve víru všedních starostí často zapomínáme na svou pravou podstatu a ztrácíme pocit celistvosti a vnitřní rovnováhy. Cvičení jógových pozic (ásan), dechových cvičení (pránajáma) a meditace je jednou z možností, jak se vydat na cestu vedoucí k harmonii a (znovu)spojení se sebou samým, (znovu)nalezení vlastní esence. Mezi příjemé vedlejší efekty jógové praxe patří odbourání stresu, získání pozitivního vztahu k sobě samému, na fyzické úrovni zvýšení pohyblivosti a flexibility, odstranění případné bolesti zad či pár kil navíc, upevnění vůle, zvýšení vnímavosti, schposti soustředění a bytí v přítomném okamžiku. Jóga v specifickém využití může být též mocným nástrojem k překonání psychologického traumatu.

Józe se může věnovat každý - důležité je najít si styl, který nám bude přinášet v daný moment radost. Jógová praxe ásan může být pomalá, relaxační až terapeutická, ale též dynamická, působící na kardiovaskulární soustavu. Někomu vyhovuje jógování za doprovodu meditační hudby, někdo si užívá cvičení  při svitu svíček, někdo dává přednost cvičení ve skupině, jinému vyhovuje individuální výuka...Pojďme se společně vydat na inspirativní cestu objevování sebe sama, která může začít právě na jógové podložce.

 

LIVING (room) YOGA schedule

Sign up to the newsletter/Přihlaste se k odběru novinek:

Kontakt

Šárka Soudková, Ph.D. Tel. IL : 00972 55-9928048
Tel. CZ: 00420 608 528 886
sarkayoga@gmail.com